Koszty procesu i honorarium Kancelarii

Wobec licznych spraw w których adwokaci naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy kredytobiorców w sporach z bankami powstałych odnośnie wykonania umów kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego, w sprawach tych wprowadziliśmy zunifikowane zasady wynagrodzenia, ustalanego w oparciu o wartość przedmiotu sporu.

W procesach dotyczących kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego wytaczanych z powództwa kredytobiorcy o zapłatę, wartość przedmiotu sporu odpowiada oszacowanym roszczeniom kredytobiorcy do banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Dla spraw dotyczących kredytów indeksowanych kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy tym co płacił kredytobiorca tytułem spłaty rat a tym co powinien był zapłacić przy założeniu złotowego charakteru jego kredytu. Dla kredytów denominowanych kwota ta odpowiadać może natomiast sumie wszystkich rat zapłaconych przez kredytobiorcę tytułem spłaty rat.

W przypadku powództw przeciwegzekucyjnych o pozbawianie BTE wykonalności, wartość sporu odpowiada wartości dochodzonych w egzekucji przez bank kwot.

W przypadku natomiast powództwa o zapłatę kierowanego przez bank do kredytobiorcy wartość przedmiotu sporu stanowić będzie wartość żądania pozwu a więc wartość roszczeń banku.

 

Wartość przedmiotu sporu do 200.000 zł:

- honorarium w części stałej Kancelarii wynosi 4.800 zł netto (powiększone o 23% podatku VAT) płatne przed złożeniem pozwu (ewentualnie innego pierwszego pisma procesowego),

- wynagrodzenie w część zmiennej tzw. success fee w wysokości 10% wartości faktycznie uzyskanych w wyniku postępowania przez kredytobiorcę korzyści, płatne tylko po uzyskaniu pomyślnego, prawomocnego orzeczenia sądu lub zawarcia korzystnej ugody z bankiem,

Wartość przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł:

- honorarium w części stałej Kancelarii wynosi 7.200 zł netto (powiększone o 23% podatku VAT) płatne przed złożeniem pozwu (ewentualnie innego pierwszego pisma procesowego),

- wynagrodzenie w część zmiennej tzw. success fee w wysokości 9% wartości faktycznie uzyskanych w wyniku postępowania przez kredytobiorcę korzyści, płatne tylko po uzyskaniu pomyślnego, prawomocnego orzeczenia sądu lub zawarcia korzystnej ugody z bankiem,

Koszty postępowania w drugiej instancji wynoszą połowę stawki minimalnej według rozporządzenia o minimalnych stawkach adwokackich.

Koszty wpisu sądowego we wszystkich sprawach wynikłych czynności bankowych - a więc także umów kredytu - wynoszą dla konsumentów 5% wartości sporu ale nie więcej niż 1.000 zł.

Koszty opinii biegłego mogą ale nie muszą pojawić się w sprawie. Najczęściej ich wysokość wynosi pomiędzy kilkaset złotych a kilka tysięcy złotych. O kosztach zaliczek na poczet opinii biegłego orzeka sąd.

Koszty dojazdu na rozprawę ustalmy ryczałtowo w oparciu o faktyczne koszty podróży naszych adwokatów do sądu właściwego - w sprawach toczących się poza sądem w Krakowie jest to zazwyczaj kwota kilkuset złotych za rozprawę (pomiędzy 300 zł a 600 zł netto).

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sąd nakaże zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego ponoszonych przez Państwa. Co do zasady będzie to więc zwrot kosztów wpisu, ewentualnych kosztów zaliczek na poczet biegłych sądowych, oraz koszt naszego zastępstwa według stawek minimalnych.

 

 

 

 

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia