Koszty procesu i honorarium Kancelarii

Wobec licznych spraw w których adwokaci naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy kredytobiorców w sporach z bankami powstałych odnośnie wykonania umów kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego, w sprawach tych wprowadziliśmy dopasowane do specyfiki poszczególnych postępowań, alternatywne zasady wynagrodzenia, ustalanego w oparciu o preferencje naszych Mocodawców, charakter umowy kredytowej. oraz wartość przedmiotu sporu.

W procesach dotyczących kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego wytaczanych z powództwa kredytobiorcy o zapłatę, wartość przedmiotu sporu odpowiada oszacowanym roszczeniom kredytobiorcy do banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Dla spraw dotyczących kredytów indeksowanych kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy tym co płacił kredytobiorca tytułem spłaty rat a tym co powinien był zapłacić przy założeniu złotowego charakteru jego kredytu. Dla kredytów denominowanych kwota ta odpowiadać może natomiast sumie wszystkich rat zapłaconych przez kredytobiorcę tytułem spłaty rat.

W przypadku powództw przeciwegzekucyjnych o pozbawianie BTE wykonalności, wartość sporu odpowiada wartości dochodzonych w egzekucji przez bank kwot.

W przypadku natomiast powództwa o zapłatę kierowanego przez bank do kredytobiorcy wartość przedmiotu sporu stanowić będzie wartość żądania pozwu a więc wartość roszczeń banku. 

KREDYT INDEKSOWANY

Kredyt indeksowany to kredyt, w którym wartość kredytu wyrażona została umownie w PLN, a indeksacja, polegająca na przeliczeniu kwoty kredytu na wartość wyrażoną w CHF, stosowana jest do wyrażenia salda kredytu pozostającego do spłaty.

Bankami, które wg. naszej wiedzy stosowały umowy w typie wyłącznie indeksowanym są m.in.:
•    BRE Bank (aktualnie mBank)
•    Getin Bank, Metrobank, Dom Bank, Noble Bank (aktualnie Getin Noble Bank)
•    Bank Millenium
•    Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska)
•    EFG Polbank, EFG Eurobank (aktualnie Raiffeisen Bank Polska)
•    Santander Consumer Bank
•    ING Bank Śląski

WARIANT I

Opłata niska w części stałej, w większości zależna od wyniku procesu.

1. Opłata wstępna w kwocie 2000 zł + VAT za I instancję i 1000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 500 zł + VAT miesięcznie).
2.Wynagrodzenie za sukces – 10-20% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. W przypadku zawarcia ugody wynagrodzenie w części zależnej od sukcesu wynosi 10-20% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) od kwoty umorzonego salda.

WARIANT II

Opłata częściowo stała, częściowo zależna od wyniku procesu.

1. Opłata wstępna w kwocie 4800 zł + VAT za I instancję i 2400 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 5-15% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot. W przypadku zawarcia ugody wynagrodzenie w części zależnej od sukcesu wynosi 5-15% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

WARIANT III

Opłata stała, bez względu na wynik postępowania.

Dla roszczeń do 200.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 10.000 zł + VAT za I instancję i 5.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 2500 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.

Dla roszczeń powyżej 200.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 12.000 zł + VAT za I instancję i 6.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 3000 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.

W planie nie występują żadne opłaty prowizyjne, a wyżej wskazane stanowią nasze całkowite wynagrodzenie.

KREDYT DENOMINOWANY

Kredyt denominowany to kredyt, w którym wartość kredytu została wyrażona w walucie obcej, bank jednak wypłacał transze kredytów obligatoryjnie w walucie PLN.

Bankami, które wg. naszej wiedzy stosowały wyłącznie umowy kredytów denominowanych są:
•    PKO BP
•    BGŻ, Fortis (aktualnie BNP Paribas)
•    Deutsche Bank
•    BZ WBK (aktualnie Santander Bank Polska)
•    Nordea Bank Polska (aktualnie PKO BP)
•    Bank Ochrony Środowiska

Ze względu na odmienną specyfikę postępowań, w przypadku kredytów denominowanych Kancelaria przewidziała dwa plany rozliczeń: Wariant II i Wariant III.

SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU LUB SPRAWY Z POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNEGO O POZBAWIENIE BTE WYKONALNOŚCI

W przypadku spraw wynikłych z powództwa banku lub (coraz rzadszych) spraw obejmujących tzw. powództwa przeciwegzekucyjne (o pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, na podstawie którego bank prowadzi egzekucję z majątku Klienta), Kancelaria przyjmuje sprawy na niżej wskazanych warunkach.


Dla roszczeń poniżej 200.000 zł.
1. Opłata wstępna w kwocie 4.800 zł + VAT za I instancję i 2.400 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 7-10% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot. W przypadku zawarcia ugody 7-10% od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

Dla roszczeń powyżej  200.000 zł.
1. Opłata wstępna w kwocie 7.200 zł + VAT za I instancję i 3.600 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 3-7% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot. W przypadku zawarcia ugody 3-7 % od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

Pozostałe koszty z którymi należy liczyć się w przypadku decyzji o wejściu w sądowy spór z bankiem:

Koszty wpisu sądowego we wszystkich sprawach wynikłych czynności bankowych - a więc także umów kredytu - wynoszą dla konsumentów 5% wartości sporu ale nie więcej niż 1.000 zł.

Koszty opinii biegłego mogą ale nie muszą pojawić się w sprawie. Najczęściej ich wysokość wynosi pomiędzy kilkaset złotych a kilka tysięcy złotych. O kosztach zaliczek na poczet opinii biegłego orzeka sąd.

Koszty dojazdu na rozprawę ustalmy ryczałtowo w oparciu o faktyczne koszty podróży naszych adwokatów do sądu właściwego - w sprawach toczących się poza sądem w Krakowie jest to zazwyczaj kwota kilkuset złotych za rozprawę (pomiędzy 300 zł a 600 zł netto).

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sąd nakaże zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego ponoszonych przez Państwa. Co do zasady będzie to więc zwrot kosztów wpisu, ewentualnych kosztów zaliczek na poczet biegłych sądowych, oraz koszt naszego zastępstwa liczony w oparciu o minimalne stawki adwokackie.

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia