Znowu wygrywamy z Raiffeisen Bank - kredyt denominowany - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26 października 2018, sygn. XXV C 711/17

Miło nam poinformować, że w dniu 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, wydał kolejne korzystne orzeczenie (sygn. XXV C 711/17 ) w procesie prowadzonym przez adwokatów naszej Kancelarii, reprezentujących kredytobiorcę kredytu denominowanego do CHF w sporze z Raiffeisen Bank Polska. Sąd uznał, że klauzule przeliczeniowe znajdująca się w umowie kredytu denominowanego (a więc takiego, w którym bank określił wysokość swojego świadczenia w CHF) są niedozwolone i w konsekwencji zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 23 388,93 CHF z odsetkami, stanowiącą sumę wszystkich zapłaconych przez niego w walucie CHF rat. To pierwsza nasza wygrana z Raiffeisen Bank Polska dotycząca kredytu denominowanego. Dotychczas wygrywaliśmy z nim - już wielokrotnie - w sporach toczących się na gruncie kredytów indeksowanych. Kredyty denominowane są w portfelu Raiffeisen Bank rzadkie, stąd wyrok jest unikalny.

Sentencję wyroku zamieszczamy niżej. Kiedy sąd sporządzi pisemne uzasadnienie orzeczenia niezwłocznie również je zamieścimy.

sygn. XXV C 711/17
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 października 2018 roku
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR (del.) Kamil Gołaszewski
Protokolant Maja Stankiewicz
po rozpoznaniu 26 października 2018 roku na rozprawie
sprawy z powództwa


przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA w Warszawie
o zapłatę kwot 85 510,08 zł i 23 388,93 CHF z odsetkami


I. zasądza od Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na
rzecz (łącznie) kwotę 23 388,93
(dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem 93/100) franków szwajcarskich
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 maja 2017 roku do dnia zapłaty;
II. w pozostałym zakresie oddala powództwo o zapłatę;
III. zasądza od Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na
rzecz kwoty po 1 521,15 zł (tysiąc pięćset dwadzieścia jeden złotych piętnaście groszy) tytułem kosztów procesu.

 

 

 

 

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia