Wygrywamy z PKO BP! Wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, z dnia 24 maja 2019, sygn. akt XVI C 632/17

Miło nam poinformować, że dnia 24 maja 2019 r., wygraliśmy kolejny proces wynikły z umowy kredytu "we frankach". Tym razem przegrał PKO BP, a sprawa wynikła na gruncie umowy zawartej z Nordea Bank, w sierpniu 2008 r. Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy, żądaną pozwem kwotę 69 773,95 zł i obciążył bank kosztami procesu w całości,. Motywem rozstrzygnięcia było uznanie naszej ewentualnej argumentacji o złotowym charakterze umowy. Tym samym Sąd ustalił, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest ich niewiązanie, implikujące iż kredyt ten jest zwykłym kredytem udzielonym w PLN, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR.

Naszym Mocodawcom gratulujemy!

Treść wyroku - jeszcze bez pisemnego uzasadnienia - niżej:

Sygn. akt XVI C 632/17
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 maja 2019
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, Wydział XVI Cywilny, w składzie:


Przewodniczący SSR Agata Puź
Protokolant Paweł Popławski
po rozpoznaniu 16 maja 2019 w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa oraz
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
o zapłatę
1. zasądza od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów
oraz kwotę 69 773,95 złotych (sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 95/100) z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od 5 czerwca 2017 do dnia zapłaty;
2. oddala powództwo o zapłatę kwoty 2 030,46 złotych;
3. nakłada na pozwaną Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną
z siedzibą w Warszawie obowiązek zwrotu powodom
oraz solidarnie wszystkich poniesionych przez nich kosztów
procesu, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu;
4. nakazuje pobrać od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poniesione tymczasowo przez Skarb
Państwa wydatki, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi
sądowemu.

 

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia