Cieszymy się kolejną wygraną z bankiem – tym razem poległ PKO BP (umowa Nordea Habitat z 2007 r.). W dniu dzisiejszym tj. 20.12.2019 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (XII C 324/18, SSO Izabela Cieślińska) wydał korzystny wyrok w sprawie z naszego powództwa przeciwegzekucyjnego wytoczonego przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu, którym pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony 2 czerwca 2014 r. przez Nordea Bank opiewający na kwotę przeszło 200.000 zł.

Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu i zasądził na rzecz naszego Mocodawcy zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 14.417 zł.

U podstaw przedmiotowego wyroku legło, w całości zgodne z naszą argumentacją, przekonanie sądu, iż umowę spornego kredytu uznać należy za nieważną. W konsekwencji stwierdzenia nieważności umowy musiał upaść również bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony na jej podstawie.

Sąd stwierdził, że umowa ta jest nieważna, bowiem kwota kredytu wskazana tą umową jest niedookreślona i nieokreślona była już w dniu zawarcia umowy.

Nadto Sąd zauważył, że klauzule waloryzacyjne są niekorzystne dla konsumenta i sprawiają, że nie może on określić w jaki sposób ustalany jest kurs CHF oraz jakiej wysokości raty ma płacić.

Na marginesie Sąd zauważył, że nawet gdyby uznać że umowa kredytu jest ważna, to w dacie wypowiedzenia istniałaby nadpłata po stronie naszego Mocodawcy, co wykluczałoby możliwość jej wypowiedzenia oraz wskazywało na nieprawidłowości w obliczaniu przez bank oprocentowania umowy. Nie było zatem podstaw do wypowiedzenia umowy, a tym bardziej nie było podstaw do wystawienia BTE.

Rozważania te Sąd poczynił jedynie na marginesie swojego ustnego uzasadnienia, stanął on bowiem na stanowisku, że umowa jest nieważna ex tunc, co w ogóle uniemożliwiało wystawienie jakiegokolwiek bankowego tytułu egzekucyjnego.

Jest to już nasza trzecia wygrana z PKO BP w sprawie umowy kredytu frankowego zawartej z Nordea Bank.

Ten wyrok jest miłym prezentem świątecznym dla naszego Mocodawcy, jak również dla naszej Kancelarii.

Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Zarządu Themi


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.