Wygrywamy z PKO BP! Wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, z dnia 24 maja 2019, sygn. akt XVI C 632/17

Miło nam poinformować, że dnia 24 maja 2019 r., wygraliśmy kolejny proces wynikły z umowy kredytu "we frankach". Tym razem przegrał PKO BP, a sprawa wynikła na gruncie umowy zawartej z Nordea Bank, w sierpniu 2008 r. Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy, żądaną pozwem kwotę 69 773,95 zł i obciążył bank kosztami procesu w całości,. Motywem rozstrzygnięcia było uznanie naszej ewentualnej argumentacji o złotowym charakterze umowy. Tym samym Sąd ustalił, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest ich niewiązanie, implikujące iż kredyt ten jest zwykłym kredytem udzielonym w PLN, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR.

Naszym Mocodawcom gratulujemy!

Treść wyroku - jeszcze bez pisemnego uzasadnienia - niżej:

Sygn. akt XVI C 632/17
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 maja 2019
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, Wydział XVI Cywilny, w składzie:


Przewodniczący SSR Agata Puź
Protokolant Paweł Popławski
po rozpoznaniu 16 maja 2019 w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa oraz
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
o zapłatę
1. zasądza od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów
oraz kwotę 69 773,95 złotych (sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 95/100) z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od 5 czerwca 2017 do dnia zapłaty;
2. oddala powództwo o zapłatę kwoty 2 030,46 złotych;
3. nakłada na pozwaną Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną
z siedzibą w Warszawie obowiązek zwrotu powodom
oraz solidarnie wszystkich poniesionych przez nich kosztów
procesu, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu;
4. nakazuje pobrać od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poniesione tymczasowo przez Skarb
Państwa wydatki, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi
sądowemu.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.