Koszty procesu i honorarium Kancelarii

Wobec licznych postępowań, w których adwokaci naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy kredytobiorców w sporach z bankami dotyczących umów kredytów indeksowanych / denominowanych kursem franka szwajcarskiego, w sprawach tych wprowadziliśmy dopasowane do specyfiki poszczególnych postępowań, alternatywne zasady wynagrodzenia, ustalanego w oparciu o preferencje naszych Mocodawców, charakter umowy kredytowej oraz wartość przedmiotu sporu.
 
W procesach dotyczących kredytów indeksowanych / denominowanych kursem franka szwajcarskiego wytaczanych z powództwa kredytobiorcy o zapłatę, wartość przedmiotu sporu odpowiada wyliczonym roszczeniom kredytobiorcy w stosunku do banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Kwota ta odpowiada sumie zapłaconych przez kredytobiorcę rat i innych świadczeń, spełnionych bez podstawy prawnej (skutek stwierdzenia nieważności umowy), ewentualnie tylko różnicy pomiędzy tym co kredytobiorca płacił tytułem spłaty rat kredytu, a tym co powinien był zapłacić przy tzw. odfrankowieniu kredytu, tj. uznaniu, że umowa kredytu indeksowanego z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych stanowi w istocie umowę kredytu złotowego oprocentowanego zgodnie z postanowieniami umownymi, tj. w oparciu o stopę LIBOR.
 
W przypadku powództw przeciwegzekucyjnych o pozbawianie BTE wykonalności, wartość przedmiotu sporu odpowiada wartości tytułu egzekucyjnego.
 
W przypadku natomiast powództwa banku w stosunku do kredytobiorcy, wartość przedmiotu sporu stanowić będzie wartość żądania pozwu, a więc wartość roszczeń banku.

 

KREDYT INDEKSOWANY

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. kursem franka szwajcarskiego), to kredyt, w którym kwota kredytu wskazana została w umowie w walucie PLN, a jego wysokość jest uzależniona od wysokości kursu waluty obcej w danym okresie trwania umowy.

Bankami, które wg. naszej wiedzy stosowały umowy w typie indeksowanym są m.in.:

  • BRE Bank (aktualnie mBank)
  • Getin Bank, Metrobank, Dom Bank, Noble Bank (aktualnie Getin Noble Bank)
  • Bank Millennium
  • Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska)
  • EFG Polbank, EFG Eurobank (aktualnie Raiffeisen Bank International AG)
  • Santander Consumer Bank
  • ING Bank Śląski
  • GE Money Bank (aktualnie Bank BPH)

WARIANT I

Opłata niska w części stałej, w większości zależna od wyniku procesu.

1. Opłata wstępna w kwocie 2000 zł + VAT za I instancję i 1000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 500 zł + VAT miesięcznie).
2.Wynagrodzenie za sukces – 4% - 12% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. W przypadku zawarcia ugody wynagrodzenie w części zależnej od sukcesu wynosi 4% -12% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) od kwoty umorzonego salda.

WARIANT II

Opłata częściowo stała, częściowo zależna od wyniku procesu.

1. Opłata wstępna w kwocie 4800 zł + VAT za I instancję i 2400 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 3% -10% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) zasądzonych i wyegzekwowanych kwot. W przypadku zawarcia ugody wynagrodzenie w części zależnej od sukcesu wynosi 3% -10% (w zależności od wyliczenia wysokości należnych roszczeń) od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

WARIANT III

Opłata stała, bez względu na wynik postępowania.

Dla roszczeń do 75.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 10.000 zł + VAT za I instancję i 5.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 2500 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.

Dla roszczeń powyżej 75.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 12.000 zł + VAT za I instancję i 6.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 3000 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.

Dla roszczeń powyżej 300.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 16.000 zł + VAT za I instancję i 8.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 3000 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.

Dla roszczeń powyżej 700.000 zł

1. Opłata wstępna w kwocie 20.000 zł + VAT za I instancję i 10.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 3000 zł + VAT miesięcznie).
2. Brak wynagrodzenia za sukces.
3. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego są w całości należne klientowi.


W planie nie występują żadne opłaty prowizyjne, a wyżej wskazane stanowią nasze całkowite wynagrodzenie.

KREDYT DENOMINOWANY

Kredyt denominowany to kredyt, w którym wartość kredytu została wyrażona w walucie obcej, bank jednak wypłacał transze kredytów obligatoryjnie w walucie PLN.

Bankami, które wg. naszej wiedzy stosowały wyłącznie umowy kredytów denominowanych są:
•    PKO BP
•    BGŻ, Fortis (aktualnie BNP Paribas)
•    Deutsche Bank
•    BZ WBK (aktualnie Santander Bank Polska)
•    Nordea Bank Polska (aktualnie PKO BP)
•    Bank Ochrony Środowiska

SPRAWY Z POWÓDZTWA BANKU LUB SPRAWY Z POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNEGO O POZBAWIENIE BTE WYKONALNOŚCI

W przypadku spraw wynikłych z powództwa banku lub (coraz rzadszych) spraw obejmujących tzw. powództwa przeciwegzekucyjne (o pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, na podstawie którego bank prowadzi egzekucję z majątku Klienta), Kancelaria przyjmuje sprawy na niżej wskazanych warunkach.


Dla roszczeń poniżej 200.000 zł.
1. Opłata wstępna w kwocie 2.000 zł + VAT za I instancję i 1.000 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 5-10% (w zależności od wysokości roszczeń banku) oddalonych kwot. W przypadku zawarcia ugody 6-10% od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

Dla roszczeń powyżej  200.000 zł.
1. Opłata wstępna w kwocie 4.800 zł + VAT za I instancję i 2.400 zł + VAT za II instancję (możliwość rozłożenia płatności na miesięczne raty w kwocie nie niższej niż 1200 zł + VAT miesięcznie).
2. Wynagrodzenie za sukces – 3-7% (w zależności od wysokości roszczeń banku) oddalonych kwot. W przypadku zawarcia ugody 3-7 % od kwoty umorzonego salda.
3. W przypadku wygranej opłata wstępna (z pkt 1) jest zwracana klientowi do wysokości zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.

Pozostałe koszty z którymi należy liczyć się w przypadku decyzji o wejściu w sądowy spór z bankiem:

Koszty wpisu sądowego we wszystkich sprawach wynikłych czynności bankowych - a więc także umów kredytu - wynoszą dla konsumentów 5% wartości sporu ale nie więcej niż 1.000 zł.

Koszty opinii biegłego mogą ale nie muszą pojawić się w sprawie. Najczęściej ich wysokość wynosi pomiędzy kilkaset złotych a kilka tysięcy złotych. O kosztach zaliczek na poczet opinii biegłego orzeka sąd.

Koszty dojazdu na rozprawę ustalmy ryczałtowo w oparciu o faktyczne koszty podróży naszych adwokatów do sądu właściwego - w sprawach toczących się poza sądem w Krakowie jest to zazwyczaj kwota kilkuset złotych za rozprawę (pomiędzy 300 zł a 600 zł netto).

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sąd nakaże zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego ponoszonych przez Państwa. Co do zasady będzie to więc zwrot kosztów wpisu, ewentualnych kosztów zaliczek na poczet biegłych sądowych, oraz koszt naszego zastępstwa liczony w oparciu o minimalne stawki adwokackie.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.