Wyrok przeciw Getin Noble Bank z dnia 19 marca 2019 r., Sygn. akt I C 405/15 wydany przez Sąd Rejonowy w Głubczycach

Cieszymy się z kolejnego wyroku w sprawie kredytu indeksowanego do franka, jaki zapadł w sprawie z naszego powództwa przeciwko Getin Noble Bank S.A. dnia 19 marca 2019 r. (Sygn. akt I C 405/15). Wyrokiem tym Sąd Rejonowy w Głubczycach zasądził od banku na rzecz naszego Mocodawcy kwotę stanowiącą sumę nadpłaconych przez niego rat. Sąd podzielił nasze twierdzenia o niewiązaniu abuzywnych klauzul indeksacyjnych, uznając złotowy charakter kredytu. Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

Sentencja wyroku - jeszcze bez pisemnego uzasadnienia - niżej:

Sygn. akt I C 405/15

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 19 marca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka

 

po rozpoznaniu w dniach 21 czerwca 2016 roku, 25 sierpnia 2016 roku, 28 lutego 2017 roku,

16 maja 2017 roku, 20 lipca 2017 roku, 18 września 2018 roku, 23 października 2018 roku, 5

marca 2019 roku w Głubczycach

na rozprawie

sprawy z powództwa

przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

I. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

solidarnie na rzecz powodów i kwotę

12.630,79 zł (dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt dziewięć

groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2016 roku do

dnia zapłaty,

II. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III. zasądza solidarnie od powodów i na

rzecz pozwanego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę

1.508,54 zł (tysiąc pięćset osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem kosztów

procesu,

IV. nakazuje pobrać solidarnie od powodów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu

Rejonowego w Głubczycach kwotę 2.353,48 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy

złote czterdzieści osiem groszy) tytułem części wydatków poniesionych tymczasowo

w sprawie przez Skarb Państwa,

V. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w

Głubczycach kwotę 1.699,46 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

czterdzieści sześć groszy) tytułem części wydatków poniesionych tymczasowo w

sprawie przez Skarb Państwa oraz tytułem części nieuiszczonej opłaty sądowej od

pozwu,

VI. nakazuje ściągać solidarnie od powodów z zasądzonego w pkt I niniejszego wyroku

roszczenia, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Głubczycach kwotę

792,31 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy) tytułem

nieuiszczonej części opłaty sądowej od pozwu.


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.