Miło nam poinformować, że dnia 5 listopada 2019 r. uzyskaliśmy kolejny, korzystny wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A., zapadły w sporze wynikłym na kanwie umowy kredytu Nordea Habitat zawartej przez naszych Mocodawców w 2007 r.

Rozpatrując sprawę z powództwa banku o zapłatę, Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił roszczenie główne banku o zapłatę kwoty blisko 350.000 CHF, oraz roszczenie ewentualne o ok. 1.400.000 PLN, stwierdzając, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna ex tunc.

Jednocześnie sąd zasądził na rzecz banku kwotę 870.000 PLN tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, która to kwota odpowiada wysokości wypłaconych przez bank transz kredytu.

W uzasadnieniu ustnym Sąd przyznał rację naszej argumentacji stwierdzając, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe są abuzywne, co implikuje jej nieważność. W konsekwencji Sąd oddalił roszenia banku o zapłatę żądanej przez bank kwoty salda. Jednocześnie jednak Sąd uznał, że roszczenie banku winno odpowiadać kwocie, którą bank wypłacił bezpodstawnie kredytobiorcy i zasądził na rzecz banku kwotę wypłaconych na rzecz kredytobiorcy transz w wysokości 870.000 PLN.

Swoim wyrokiem Sąd nie dokonał żadnych potrąceń i nie pomniejszył kwoty zasądzonej o zapłacone przez naszych Mocodawców kwoty rat uznając, że każde z roszczeń stron jest roszczeniem samodzielnym.

Roszczenie ewentualne przewidującego swoją porażkę PKO BP o zwrot transz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia zostało zgłoszone przez pełnomocnika banku na ostatniej rozprawie sprawie, wobec czego nie było w sprawie zarzutu potrącenia.

Biorąc pod uwagę, że potrącenia roszczeń wzajemnych można dokonać także poza procesem, zobowiązanie naszego Mocodawcy względem banku zostanie obniżone do kwoty ok. 450.000 PLN. W świetle dzisiejszego wyroku nasi Mocodawcy powinni spłacić jedynie część niezwróconych dotychczas transz, zamiast żądanej kwoty ok. 350.000 CHF (lub ok. 1.400.000 PLN), jakiej początkowo domagał się bank. Sąd przyznał też, że na skutek umieszczenia w umowie niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, umowa kredytu denominowanego Nordea Habitat jest bezwzględnie nieważna.

Sąd odniósł się także do kwestii przedawnienia roszczeń banku o zwrot transz. Stanowisko Sądu jest jak się wydaje sprawiedliwe, jednak niezgodne z dotychczasowym dorobkiem judykatury i doktryny, silnie faworyzując bank. Sąd wysnuł tezę, że termin wymagalności zwrotu kwoty transz (kapitał)  liczony powinien być od dnia wydania orzeczenia, nie od dnia spełnienia świadczenia. Nadto sąd niezgodnie z dotychczasową praktyką orzeczniczą wskazał, że nawet gdyby roszczenie było przedawnione, to taki zarzut nie powinien być uwzględniony ze względu na zasady współżycia społecznego. Takie rozstrzygnięcie jest teoretycznie dopuszczalne i może być sprawiedliwe, jednak na uwagę zasługuje, że sprzeczne jest z dotychczasową praktyką orzeczniczą, która niezwykle rzadko uznawała zarzut nadużycia prawa podmiotowego w przypadku zarzutu przedawnienia i to nawet w znacznie bardziej ewidentnych sprawach.

Na uwagę zasługuje, że PKO BP zawarł z naszymi Mocodawcami umowę ramową, która w teorii pozwalała na negocjację kursów stosowanych na potrzeby wypłaty transz, a sam kredyt został uruchomiony po kursie dla konsumenta bardziej korzystnym niż kurs z tabeli banku. Sąd przychylił się do naszych zarzutów odnośnie pozorności możliwości negocjacji kursów walut i pomimo istnienia takiej umowy ramowej stwierdził abuzywność klauzul przeliczeniowych.

Sprawę z ramienia naszej Kancelarii prowadził Adwokat naszej Kancelarii Michał Kaczmarski.

Naszym Mocodawcom gratulujemy!


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.