20 lutego 2020 r. uzyskaliśmy kolejny, korzystny wyrok przeciwko mBank S.A. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny (VI C 1321/17, SSR Łukasz Mrozek) nakazał mBank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców, kredytobiorców kredytu we franku, kwoty przeszło 64.000.PLN wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Proces toczył się na kanwie umowy kredytu indeksowanego Multiplan z 2006 r. (BRE Bank) tzw. starego portfela. Sąd stwierdził, że umowa jest w całości nieważna z uwagi na brak określenia istotnych elementów umowy. W ocenie Sądu postanowienie określające sposób ustalania stóp procentowych stosowanych przez bank jest w wyniku przyznania bankowi dowolności w ustalaniu tych stóp niedozwolone i konsumenta nie wiąże. Brak natomiast wiążącego postanowienia określającego sposób zmiany stóp procentowych w umowie kredytu ze zmienną stopą procentową przesądza o jej nieważności.

Jednocześnie Sąd podzielił twierdzenia naszego powództwa odnośnie abuzywności klauzul indeksacyjnych.

Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

Sygn. akt VI C 1321/17


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Mrozek

Protokolant: Zuzanna Ferska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 roku, 18 kwietnia 2019 roku, 27 sierpnia 2019 rokuoraz 23 stycznia 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa  oraz przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę

I. zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów oraz :

1.   kwotę   43.897,12   PLN   [czterdzieści   trzy   tysiące   osiemset   dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100] wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia12 kwietnia 2017 do dnia zapłaty;

2.   kwotę   9836,14   PLN   [dziewięć   tysięcy   osiemset   trzydzieści   sześć   złotych14/100] wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 października2019 roku do dnia zapłaty;3.   kwotę   10.399,27   PLN   [dziesięć   tysięcy   trzysta   dziewięćdziesiąt   dziewięć złotych   27/100]   wraz   z   odsetkami   ustawowymi   za   opóźnienie   od   dnia   31stycznia 2020 roku do dnia zapłaty;

II.      oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.nakazuje zwrócić powodom  oraz  ze Skarbu Państwa kwotę 1080 PLN  [jeden tysiąc  osiemdziesiąt złotych]  tytułem niewykorzystanej części zaliczki wpłaconej przez powodów na poczet wydania opinii przez biegłego Sądowego;

IV.zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 6537 PLN [sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych] tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.