Kolejny raz wygrywamy z Santander Bank! W dniu 14 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny (I C 116/20, SSO Tomasz Weiert) pozbawił wykonalności BTE wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. na kwotę ponad 285 tys. zł. Sprawa wynikła na gruncie umowy kredytu indeksowanego Kredyt Banku (Ekstralokum). W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych nie zaktualizowały się przesłanki wypowiedzenia umowy (w dniu wypowiedzenia nie istniało wymagalne zadłużenie po stronie kredytobiorców), w związku z czym wystawienie BTE było bezzasadne. Sąd był związany stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w  wyroku zapadłym na skutek naszej apelacji wskazał, że właściwym skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych jest tzw. odfrankowienie umowy.

Sygn. akt I C 116/20


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 września 2020 roku
Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Tomasz Weiert
Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Bancerz
po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. w Elblągu
na rozprawie
sprawy z powództwa
przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
1. pozbawia w całości w stosunku do powódki
wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 24 września 2015 r. nr
wystawiony przez poprzednika prawnego pozwanego
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zaopatrzony w
klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem referendarza Sądowego
Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 13 października 2015 r., sygn.. akt:
X Co 1415/15,
2. ustala, że koszty procesu będą szczegółowo rozliczone przez
referendarza sądowego według zasady ich stosunkowego rozdzielenia,
przy założeniu, że powódka wygrała proces w 100 %.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.