Dnia 23.09.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 2688/17, asr. Michał Osypiuk) zasądził na rzecz naszych Mocodawców od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę ponad 25 tyś. zł i odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. Proces toczył się na gruncie umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbank (EFG Eurobank Ergasias). Sąd uznał niewiązanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych i stwierdził złotowy charakter umowy ("odfrankowił" umowę kredytu).

Sygn. akt II C 2688/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: asesor sądowy Michał Osypiuk

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Matracka

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 roku w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu prowadzącemu w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce o zapłatę:

  1. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu prowadzącego w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz łącznie kwotę 25 421,98 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2017 r. do dnia zapłaty;
  2. oddala powództwo w pozostałej części;
  3. ustala, że ponoszą koszty procesu w 43%, zaś Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w 57% pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu;
  4. nakazuje zwrócić z rachunku Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na rzecz kwotę 17,81zł (siedemnaście złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem niewykorzystanej części zaliczki;
  5. nakazuje zwrócić z rachunku Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na rzecz Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu prowadzącego w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę 17,82 zł (siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) tytułem niewykorzystanej części zaliczki.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.