Miło nam poinformować, że dnia 05 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 793/19, SSR Łukasz Mrozek) wydał korzystny dla naszego Mocodawcy wyrok, uwzględniając w całości nasze powództwo przeciwko Bankowi BPH. Sąd nakazał BPH S.A. zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy, kredytobiorcy kredytu we frankach, kwotę przeszło 45.000 zł wraz z odsetkami, obciążając kosztami procesu bank w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego GE Money Bank Mieszkaniowy jest nieważna, zarówno ze względu na na niedochowanie przez bank obowiązków informacyjnych, jak i na abuzywność klauzul przeliczeniowych (indeksacyjnych). Wyrok jest wysoce pomyślny i interesujący, spór bowiem toczył się w realiach umowy GE Money Bank Mieszkaniowy z 2006 r., posiadającej nietypowe dla innych umów kredytów indeksowanych postanowienia przeliczeniowe. W przedmiotowej umowie GE Money Bank Mieszkaniowy skorelował kurs stosowany na potrzeby indeksacji salda kredytu z kursem średnim NBP, nadto określił wysokość marży banku w oparciu o kursy 5 innych banków komercyjnych. Z tego powodu spory dotyczące GE Money Bank Mieszkaniowy S.A. BPH S.A. uznawane były powszechnie za jedne z trudniejszych. Na uwagę zasługuje także, że wyrok ten zapadł relatywnie szybko, bowiem pozew wnieśliśmy w maju 2019 r.

Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

 

Sygn. akt VI C 793/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Łukasz Mrozek

Protokolant: Kinga Chudek

po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2020 roku oraz 05 marca 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Bankowi BPH spółce akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o zapłatę

I. zasądza od pozwanego Banku BPH spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku na rzecz  powódki  kwotę 45.659,53 PLN [czterdzieści pięć tysięcy   sześćset   pięćdziesiąt   dziewięć   złotych   53/100]   wraz   z   odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4617 PLN [cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych] tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.