Już 10 raz wygrywamy z Getin Bank ! W dniu 24 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (XXV C 672/18, SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak) nakazał Getin Noble Bank S.A. zapłatę na rzecz naszej Klientki kwotę przeszło 42.000 CHF. Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd podał, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z 2008 r. jest nieważna. Sąd zastosował też tzw. teorię salda oddalając roszczenie w części ok. 31.000 zł, uzasadniając to tym, że winno być ono skompensowane z roszeniem banku o zwrot kwoty transz.

Sygn. akt XXV C 672/18

WYROKW  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Agnieszka Wlekły - Pietrzak 

Protokolant: Dorota Wolicka

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Warszawie na rozprawie spraw z powództwa  przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o zapłatę

1. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz  kwotę 42 305,72 CHF (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięć 72/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 28 716,40 CHF od dnia 9 maja 2018 r.do dnia zapłaty i od kwoty 13 589,32 CHF od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

2. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz  kwotę 11 817  zł   (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście)   tytułem   zwrotu   kosztów procesu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.