Ponownie wygrywamy z Santander Bank Polska S.A.! W dniu 01.12.2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (I C 540/17, Marta Bukaczewska) uwzględnił nasze powództwo nakazując zapłatę Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszej Mocodawczyni kwotę przeszło 74.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył w całości bank kosztami procesu. Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowie Ekstralokum, zawartej z 2008 r. z Kredyt Bank, są niedozwolone w relacji z konsumentem i go nie wiążą. W konsekwencji Sąd uznał, że eliminacja niedozwolonych klauzul przeliczeniowych skutkuje nieważnością umowy kredytu.

Naszym Mocodawcom gratulujemy sukcesu!

Sygnatura akt I C 540/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wrocław, dnia 1 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Bukaczewska

Protokolant: Danuta Wulkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. we Wrocławiu

na rozprawie sprawy z powództwa

przeciwko Santander Bank Polska S.A. w Warszawie

- o zapłatę

  1. zasądza od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powódki

kwotę 74.434,65 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 61.493,52 zł od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty i od kwoty 12.941,13 zł od dnia 16 września 2020 r. do dnia zapłaty;

  1. w pozostałej części powództwo oddala;

III. nakłada na stronę pozwaną obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu powódce przyjmując, że powódka uległa tylko co do nieznacznej części swego żądania i pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.