Mamy kolejny, korzystny dla naszego Mocodawcy, wyrok przeciwko PKO BP S.A. To już nasz czwarty wyrok przeciwko temu bankowi i czwarty wyrok korzystny, jaki uzyskaliśmy w sprawach frankowych w tym miesiącu. Orzeczenie zapadło w sprawie z naszego powództwa o zapłatę, w związku z kredytem frankowym Własny Kąt hipoteczny zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) w 2005 r.

W dniu 24 lutym 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny (sygn. XVI C 1230/17, SSR Wojciech Kozłowski) zapadło orzeczenie nakazujące PKO BP zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy kwoty blisko 73.000. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd nakazał też bankowi zwrot kosztów procesu w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe znajdujące się w umowie kredytu Własny Kąt 2005 r. są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorcy będącego konsumentem. W konsekwencji Sąd ustalił, że bank nigdy nie wykonał umowy, w związku z czym nie doszło w ogóle do wykreowania zobowiązania kredytobiorcy do spłaty rat kredytowych. Jednocześnie Sąd uznał, że z uwagi na upływ terminu do wypłaty kwoty kredytu, umowa kredytu wygasła.

Interesujące jest, że w przedmiotowej sprawie kwestionowany był konsumencki status kredytobiorcy, bowiem nasz Mocodawca prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem nieruchomości, zawodowo zaś zajmował się usługami transportowymi jakie wykonywał w ramach tzw samozatrudnienia. Pełnomocnicy banku podnosili, że skoro na nieruchomości wzniesiona została wiata pozwalająca na parkowanie auta ciężarowego i w dodatku pod adresem tym zarejestrowana była działalność gospodarcza to nieruchomość kredytowana służyła celom działalności gospodarczej, w związku z czym kwoty kredytu przeznaczone miały być na cel nie konsumencki.

Sąd nie podzielił zarzutów banku i uznał, że samo parkowanie samochodu na terenie nieruchomości, podobnie jak zarejestrowanie działalności gospodarczej nie świadczy jeszcze o dokonywaniu czynności w związku z prowadzoną działalnością, uznając ten zarzut bezzasadnym.

Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

Sygn. akt XVI C 1230/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział XVI Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Wojciech Kozłowski

Protokolant:Tomasz Staśczak

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę

1. zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 72 917,84zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia2017 roku do dnia zapłaty;

2. zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 6 417(sześć   tysięcy   czterysta   siedemnaście)   złotych   tytułem   zwrotu   kosztów postępowania w sprawie.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.