Cieszymy się mogąc poinformować, że w dniu 11.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (I C 215/16, SSO Adam Mika) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 450 tys. zł w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Jest to już nasz 5 wyrok korzystny przeciwko PKO BP! Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. Sprawa dotyczyła umowy kredytu Nordea Habitat z 2008 r.

Sygn. akt I C 215/16


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 września 2020 r.
Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący: SSO Adam Mika
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu 11 września 2020 r. w Legnicy
sprawy z powództwa
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
I . pozbawia wykonalności w całości w stosunku do powoda
bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 02.06.2014 r. , nr /2014 , wystawiony przez
Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni , opatrzony klauzula wykonalności przez Sąd
Rejonowy w Lubinie, postanowieniem z dnia 08.01.2015 r. wydanym w sprawie o
sygn. akt I Co 2600/14,
II. zasądza od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z
siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 15.417 zł tytułem
zwrotu kosztów procesu, w tym 14.417 zł kosztów zastępstwa procesowego, wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas
od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,
III. nakazuje stronie pozwanej , aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w
Legnicy) kwotę 5.484,17 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów sądowych
tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.