Sygn. akt III C 1228/17

 

 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Rafałko

Protokolant: Protokolant sądowy Katarzyna Bielonko

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2020 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę

  1. Zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 48.274,10 (czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery i 10/100) złotych oraz kwotę 24.350,30(dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt i 30/100) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 czerwca2017 r. do dnia zapłaty.
  2. Zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 6.417,00 (sześć tysięcy czterysta siedemnaście)złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.