Uzyskaliśmy kolejny (już ósmy) korzystny wyrok przeciwko Getin Bank. W dniu 15.07.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 878/18, orzekała SSR Monika Borowska) wydał wyrok zasądzający na rzecz naszych Mocodawców, kredytobiorców kredytu indeksowanego do franka, od Getin Noble Bank S.A. kwotę 27.307,59 PLN oraz kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami.  Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna.

Sygn. akt I C 878/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Monika Borowska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa przeciwko Getin Noble Bank S.A.o zapłatę

  1. zasądza od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 27.307,59 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedem złotych 59/100) oraz kwotę 11.925,60 CHF (jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć franków szwajcarskich 60/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od każdej z tych kwot od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
  2. zasądza od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 6.417,00 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

SSR Monika Borowska

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.