Ponownie wygrywamy z ING Bank Śląski! W dniu 24 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny (I C 1308/17, SSR Ewa Skupień) zasądził na rzecz naszych Mocodawców kwotę przeszło 46.000 PLN oraz odsetki za opóźnienia w płatności. Sąd w całości obciążył kosztami procesu w całości ING Bank Śląski. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu jest uznanie, że umowa kredytu indeksowanego do franka, ING z 2008 r. jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego i sprzeczna z naturą stosunku prawnego, w konsekwencji zaś nieważna. Sąd odniósł się też do zarzutu abuzywności klauzul przeliczeniowych stwierdzając, że są one niedozwolone i nie wiążą konsumenta, co niezależnie od powyższych implikuje nieważność umowy kredytu.

sygn. akt I C 1308/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SR Ewa Skupień

przy udziale protokolanta starszego sekretarza sądowego Nel Radkowskiej 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 roku w Katowicach sprawy z powództwa  i przeciwko ING Bank Śląski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Katowicach  o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 46  219,39 zł (czterdzieści sześć   tysięcy   dwieście   dziewiętnaście   złotych   trzydzieści   dziewięć   groszy)z  odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 grudnia 2017 roku;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 4 617 zł (cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.