Sygn. akt: II C 726/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Lech Skórski

Protokolant: Paulina Zduniak

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2020 r. w Katowicach

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko ,

o zapłatę

  1. oddala powództwo główne;
  2. zasądza solidarnie od pozwanych i na rzecz powoda Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 79.937,96 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 3 października 2020 r.;
  3. oddala powództwo ewentualne w pozostałym zakresie;
  4. kosztami postępowania obciąża strony według zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.