Kolejny raz wygrywamy z Santander Consumer Bank! W dniu 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, sygn. I ACa 83/20, pozbawił wykonalności bankowy tytułu egzekucyjny wystawiony na kwotę ponad 230.000 zł. Wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł w realiach uzyskanego przez nas wcześniej, korzystnego orzeczenia Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 27.11.2019 r., II CSK 497/18). Reprezentacji w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym podjęliśmy się dla kredytobiorcy, który reprezentowany wcześniej przez inną kancelarię, trafił do nas już po uzyskaniu niekorzystnego, prawomocnego wyroku.  W przedmiotowej sprawie ani Sąd Najwyższy, ani Sąd Apelacyjny nie badały w ogóle kwestii abuzywności klauzul przeliczeniowych, i oprały swoje rozstrzygnięcie na uznaniu nieprawidłowego nadania wypowiedzenia przez bank (adres kredytobiorcy był nieprawidłowy a Sąd Najwyższy stwierdził, że zawiadomienie o zmianie adresu wysłane przez konsumenta e-mailem jest skuteczne). Bezpośrednim skutkiem wygranej jest umorzenie toczącego się już od ponad 5 lat przeciwko naszemu Mocodawcy postępowania egzekucyjnego.


Sygn. akt I ACa 83/20

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Krzysztof Górski (spr.)

Sędziowie: SSA Agnieszka Sołtyka

SSA Leon Miroszewski

Protokolant: St. sekr. sąd. Beata Węgrowska-Płaza

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa przeciwko Santander Consumer Bank spółce akcyjnej we Wrocławiu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 maja2017 r. sygn. akt I C 1003/16

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny nr /2011 wystawiony przez Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną we Wrocławiu w dniu 14 lipca 2012 roku, opatrzony klauzulą wykonalności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie I Co 1424/12;
2. zasądza od pozwanej Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu na rzecz  kwotę 8.100 zł (ośmiu tysięcy stu złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;3.   obciąża   pozwaną   Santander   Consumer   Bank   Spółkę   Akcyjną   we Wrocławiu   obowiązkiem   zapłaty   na   rzecz   Skarbu   Państwa   -   Sądu Okręgowego w Szczecinie nieuiszczonych kosztów sądowych w kwocie 10.806zł (dziesięciu tysięcy ośmiuset sześciu złotych);

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 19.917 zł (dziewiętnastu tysięcy dziewięciuset   siedemnastu   złotych)   tytułem   zwrotu   kosztów   postępowania apelacyjnego i kasacyjnego;

III.    obciąża pozwaną obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Szczecinie kwoty 1000 zł (jednego tysiąca złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym.

Agnieszka Sołtyka Krzysztof Górski Leon Miroszewski

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.