Kolejny raz wygrywamy z Getin Noble Bank! W dniu 17.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (sygn. III C 1241/15, SSO Mariusz Solka) oddalił w przeważającej części powództwo Getin Noble Bank S.A skierowane przeciwko naszemu Mocodawcy i zasądził na rzecz banku jedynie jedynie 4271,91 zł z dochodzonej przez bank kwoty 153.00 zł oraz odsetek w wysokości przenoszących 100.000 zł. Sąd w całości też obciążył Getin Noble Bank kosztami procesu. Swoim wyrokiem Sąd "odfrankowił" nietypowy dla Getin Banku samochodowy kredyt denominowany do CHF.

Sentencja wyroku niżej:

Sygn. akt III C 1241/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 17 września 2020 roku

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SO Mariusz Solka

Protokolant: Sekretarz sądowy Katarzyna Witaszekpo

rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Getin Noble Bank S.A. w Warszawie;

przeciwko pozwanemu ;

o zapłatę;

orzeka:

  1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, kwotę 4.271,91 (cztery tysiące, dwieście siedemdziesiąt jeden 91/100) złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości średniego oprocentowania LIBOR dla 3-miesięcznych lokat w CHF na rynku międzybankowym z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonej o 15 punktów procentowych, nie wyższymi jednak niż czterokrotność stopy lombardowej NBP od dnia 29 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i dalszymi odsetkami umownymi w wysokości j/w nie wyższymi jednak niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;
  2. w pozostałym zakresie powództwo oddala;
  3. zasądza od powoda Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz pozwanego, kwotę 5.117,00 (pięć tysięcy, sto siedemnaście) złotych kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 (trzy tysiące, sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;

4.nakazuje pobrać od powoda Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie, kwotę 3.809,01 ( trzy tysiące, osiemset dziewięć, 01/100) złotych tytułem wydatków pokrytych tymczasowo prze Skarb Państwa

– Sąd Okręgowy w Warszawie.---/-/ Sędzia SO Mariusz Solka

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.