Cieszymy się mogąc poinformować, że już 3 stycznia 2020 r., uzyskaliśmy pierwszy noworoczny wyrok w sprawie dotyczącej umowy kredytu frankowego sporządzonej przez Bank Millennium S.A. Sprawa toczyła się z naszego powództwa o zapłatę świadczeń nienależnych w związku z niewiązaniem niedozwolonych klauzul przeliczeniowych (sygn. akt: XXV C 1337/19)!
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, (sędzia sądu rejonowego del. Kamil Gołaszewski) w pełni zgodził się z argumentacją naszego powództwa, zasądzając na rzecz naszych Mocodawców od Millennium Bank kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami liczonymi od kwot 33.917,18 CHF od dnia 21 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty i
53.418,51 CHF od dnia rozszerzenie powództwa do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd uznając słuszność naszych twierdzeń, oddalił powództwo w części obejmującej żądanie zwrotu kwoty ok. 34.000 PLN, zaliczając tą kwotę na poczet rat kredytu, a więc stosując tzw. teorię salda. Sąd przyznał naszym Mocodawcom od banku zwrot kosztów procesu w całości.

To pierwsze orzeczenie w 2020 r., 3 nasze korzystne orzeczenie w ostatnim miesiącu i 23 jakie uzyskaliśmy od połowy 2014 r., kiedy złożyliśmy pierwsze pozwy oparte na zarzutach dotyczących abuzywności klauzul przeliczeniowych znajdujących się w pseudo walutowych kredytach frankowych.

Naszym Mocodawcom Gratulujemy!

 

sygn. XXV C 1337/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia (del.) Kamil Gołaszewski

Protokolant Katarzyna Konarzewska

po rozpoznaniu 3 stycznia 2020 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa

przeciwko Bank Millennium SA w Warszawie

o zapłatę kwot 34 071,21 zł i 87 335,69 CHF

  1. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz

(łącznie) 87 335,69 CHF

(osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 69/100 franków szwajcarskich)

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

1) od kwoty 22 917,18 CHF (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemnaście

18/100) za okres od 21 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty,

2) od kwoty 53 418,51 CHF (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemnaście

51/100 franków szwajcarskich) za okres od 14 grudnia 2019 roku do dnia

zapłaty;

  1. w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz

kwoty po 5 391,83 zł

(pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze) tytułem

kosztów procesu, w tym po 4 908,28 zł (cztery tysiące dziewięćset osiem złotych

dwadzieścia osiem groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.