Wygrywamy z Raiffeisen Bank! Pomyślny wyrok Sądu Rejonowego Warszawie z 30 października 2017 r. sygn. akt II C 2115/17

Dnia 30 października 2017 r. zapadło kolejne korzystne orzeczenie w sprawie prowadzonej przez adwokatów naszej Kancelarii, reprezentujących frankowego kredytobiorcę w sporze z Raiffeisen Bank Polska. Sąd w całości podzielił nasze zarzuty dotyczące niedozwolonego charakteru klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie kredytu zawartego z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank S.A.) oraz skutków uznania abuzywności tych klauzul dla wykonania umowy. Uznając, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są klauzulami niedozwolonymi, Sąd uznał jednocześnie, iż implikuje to niewiązanie konsumenta ich postanowieniami, a w konsekwencji, że do indeksacji (wyrażenia salda kredytu w CHF) nigdy nie doszło, sam zaś kredyt jest zwykłym kredytem złotowym, oprocentowanym jednak według stawki LIBOR plus marża. Na skutek takich ustaleń Sąd nakazał swoim wyrokiem zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy żądanej przez nas kwoty pieniężnej, stanowiącej bezpodstawne wzbogacenia banku, a odpowiadającej sumie różnic rat, które nasz Mocodawca płacił a tych, które powinien był płacić w sytuacji uznania, że do indeksacji nigdy nie doszło. Proces z ramienia naszej Kancelarii prowadził Mecenas Michał Kaczmarski.

 

Treść wyroku jak niżej.

Dnia 30 października 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy –Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący:      SSR Paweł Birski

Protokolant:            Patrycja Rosa

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa G.F.

przeciwko R. Bank Polska spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

I.         zasądza od pozwanego R. Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz G. F. kwotę 39.875,67 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

II.       oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.     zasądza od pozwanego R. Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz G. F. kwotę 4.617 zł (cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.